shahin3274: از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند که روش نوشته بود بی خطر !<br>

از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند که روش نوشته بود بی خطر !

1395/10/22 - 22:38 در دلنوشته های من...

پسندیده شده توسط