shahin3274: هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد<br><br>وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد<br>

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد

وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد

1395/10/22 - 22:39 در دلنوشته های من...

پسندیده شده توسط