shahin3274: این روزها همه آدمها درد دارند …<br><br>درد پول<br><br>درد عشق<br><br>درد تنهایی<br><br>این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !!!<br>

این روزها همه آدمها درد دارند …

درد پول

درد عشق

درد تنهایی

این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !!!

1395/10/22 - 22:43 در دلنوشته های من...

پسندیده شده توسط